SCHEMAT WYKONANIA AUDYTU

Zapraszamy do zapoznania się ze schematem wykonywania audytu energetycznego.

Audyt systemu zarządzania energią jest systematycznym, udokumentowanym procesem gromadzenia danych, wykonywania pomiarów, przeprowadzenia analiz inżynirskich i ekonomicznych oraz oceny obiektywnych dowodów przestrzegania wszystkich wymagań związanych z efektywnością energetyczną.

Audytem energetycznym w firmie nazywamy analizę głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich efektywności, a co za tym idzie obniżenia kosztów za energię.

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat wykonywania audytu energetycznego:

PRZYGOTOWANIE AUDYTU

 • porozumienie kadry zarządzającej, co do zakresu audytu i jego celów
 • planowanie – co ma być zrobione (definicja zagadnienia energetycznego)?, kiedy (harmonogram prac)?, przez kogo (zespół audytorów)?

GROMADZENIE INFORMACJI

 • informacje jakościowe
 • przegląd energetyczny
 • podejście i struktura organizacyjna dla efektywności energetycznej
 • najważniejsze instalacje zużywające energię
 • informacje ilościowe
 • wykonywanie pomiarów
 • zbieranie danych z monitoringu
 • wgląd do danych archiwalnych

ANALIZA I EWALUACJA

 • przeprowadzenie analiz i obliczeń inżynierskich
 • ewaluacja finansowa
 • ustalanie różnych możliwości poprawy efektywności energetycznej
 • propozycje wariantów rozwiązań

SPRAWOZDAWCZOŚĆ – RAPORT

 • przygotowanie raportu dotyczącego wyników audytu, w którym będą wymienione: rekomendacje odnośnie działań z zakresu oszczędności energii, wyniki ewaluacji finansowej, zastosowana metodologia przeprowadzenia audytu, baza pomiarowa, użyte metody analityczne

ZALECENIA

 • proces kończy się przygotowaniem i wdrożeniem planu działań korygujących lub zapobiegawczych
 • system zarządzania energią winien być poddawany przeglądowi i audytowi przynajmniej raz w roku
 • wyniki audytu powinny być dokumentowane i przekazywane kierownictwu celem podjęcia decyzji inwestycyjnych oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią